Fontenehus gir bedre psykisk helse!

Deltakelse i en arbeidsrettet hverdag på fontenehus gir bedre helse. Behovet for helsetjenester, innleggelser og akutt hjelp minskes. Dette forteller medlemmene ved norske fontenehus i en fersk trivselsundersøkelse.

Fontenehus er et arbeidsrettet, frivillig, rehabiliteringstilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer, der de som medlemmer ved et fontenehus er med på å drifte huset og får støtte til å komme seg videre i jobb og studier. Målet for fontenehusene er å være et sosialt samlingspunkt der personer som har eller har hatt psykiske utfordringer opplever mestring og et inkluderende fellesskap gjennom arbeidsoppgaver knyttet til driften av fontenehusene.

Den årlige trivselsundersøkelsen baserer seg på besvarelser fra 448 aktive medlemmer fra alle 12 fontenehusene i Norge. Den viser at:

  • 92 % rapporterer om bedre helse
  • 84 % har redusert behov for helsetjenester
  • 57 % har redusert behov for innleggelse eller akutt hjelp
  • 83 % opplever økt selvtillit
  • 65 % har fått styrket tro på å komme ut i jobb

Fontenehusene er selvstendige ideelle stiftelser, der medlemmene støtter hverandre ut i arbeid og studier.  Fontenehusene registrerer ikke medlemmenes diagnoser eller helseopplysninger, men mange har en historie med alvorlig psykisk sykdom, sammensatte utfordringer og en opplevelse av å være på sidelinjen av samfunnet. En intern undersøkelse blant 842 medlemmer i 2016 viste at 49 % mottok uføretrygd. Til tross for store helseutfordringer viste samme undersøkelse at hele 43 % av medlemmene var i arbeid eller studier.

Årets undersøkelse tydeliggjør fontenehusenes betydning for enkeltmedlemmene, og deres opplevde helsetilstand. Den viser også at fontenehusene spiller en viktig samfunnsøkonomisk rolle, ettersom medlemmene rapporterer om redusert bruk av helsetjenester og innleggelser. Dette sparer samfunnet for store utgifter, og virker positivt inn i livene til hvert enkelt medlem.

Fontenehus – et lavterskeltilbud i vekst

Medlemmene på Fontenehuset drifter og utvikler – sammen med noen få faste ansatte på hvert hus – sitt eget rehabiliteringstilbud. Fontenehusene er et frivillig tilbud, der medlemmer selv deltar i arbeidsdagen på Fontenehuset, og opplever mestring og felleskap gjennom å drifte og utvikle husene for seg selv og de andre medlemmene. Typiske arbeidsoppgaver er å betjene resepsjon, ta imot nye medlemmer, jobbe med informasjon eller kontakte arbeidsgivere med sikte på å skaffe medlemmer mulighet til å delta i det regulære arbeidslivet. Her får medlemmer tilbake troen på egen arbeidsevne, og støtte fra andre medlemmer og ansatte til å komme ut i jobb eller studier.

Fontenehusene finansieres hovedsakelig av kommunale og statlige midler. Takket være en økning av støtte over statsbudsjettet siden 2014, har stadig flere fontenehus kunnet se dagens lys, og målet om 20 hus innen 2020 er innen rekkevidde. Det eksisterer i dag 12 fontenehus over hele landet, med til sammen 2116 medlemmer. Dette er blitt et viktig tilbud til personer som sliter eller har slitt med psykiske utfordringer, og målet er at stadig flere skal kunne få denne viktige hjelpen i årene som kommer.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s